28March2020

Featured

Featured

COVID-19 no 7

ABISO SA PUBLIKO

 

Alinsunod sa dalawang linggong extension ng Movement Control Order ng pamahalaan ng Malaysia, at bilang pag-iingat sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, sarado ang Embahada ng Pilipinas sa publiko mula 18 Marso hanggang 14 Abril 2020.

 

Ang mga pasaporte, bisa, authentication, at iba pang dokumento na pina-process pa lamang ay maaaring ilabas sa katapusan ng lockdown ng Malaysia.

 

Kung may emergency, maaring tumawag, mag-text, o mag-email sa mga sumusunod:

 

Sa mga oras na ito, pinaaalalahanan ang lahat na ipagpaliban ang biyahe, manatili sa inyong tahanan, at umiwas sa matataong lugar. Kung may nararamdaman o sintoma ng COVID-19 – ubo, sipon o runny nose, lagnat, at nahihirapan huminga – tumawag agad sa hotline numbers ng Ministry of Health ng Malaysia: 03-88810200 / 03-88810600 / 03-88810700 o magpadala ng email sa cprc@moh.gov.my.

 

25 Marso 2020

 

PUBLIC ADVISORY

 

In accordance with the Malaysian government’s announcement on the two-week extension of the Movement Control Order, and to support efforts to prevent the spread of COVID-19, the Embassy of the Philippines will be closed to the public from 18 March to 14 April 2020.

 

All passports, visas, authentication, and other consular documents in process will be released after the nationwide lockdown period.

 

In case of emergencies, Filipinos may call, text, or email the following:

During this period, the public is advised to postpone unnecessary travel, remain at home, and avoid gatherings of people. If you feel any of the typical symptoms of COVID-19, such as coughing, runny nose, fever, or difficulty breathing, please immediately contact the Malaysian Ministry of Health at 03-88810200 / 03-88810600 / 03-88810700 or email cprc@moh.gov.my.

25 March 2020

COVID-19

COVID-19 no 5 v2

COVID-19 no 2

Temporary Suspension of Visa Issuance to Travelers from China

Oversear Voters Registration in Malaysia Starts-page-001

DFA-OVS Poster English

NOTICE OF REGISTRATION AND ELECTION for May 2022 Elections page-0001

Travel Ban sa Iraq

BABALA SA MGA PILIPINO LABAN SA ILEGAL NA PANININGIL NG MGA AGENCY

07 Marso 2019 – Ang Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur ay muling nagpapaalala sa mga Pilipino sa Sabah laban sa illegal na paniningil ng ilang mga ahensiya tuwing consular mission.

 

Napag-alaman ng Embahada na may mga ahensiya ang iligal na naniningil ng bayad sa mga Pilipino sa Sabah para sa pagkuha ng pasaporte at pagpapatala ng kanilang kapanganakan.

 

Nakarating din sa kaalaman ng Embahada na may mga nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano ay kailangan dumaan sa ahensiya bago makakuha ng serbisyo ng Embahada.

 

Ipinapaalam ng Embahada sa mga Pilipino sa Sabah ang mga kaukulang bayad para sa mga sumusunod na serbisyo:

Uri ng Serbisyo

Bayad

Electronic passport (e-Passport)

RM

       288.00

Replacement of Lost Passport:

 

 

 

Green / MRP passport

e-Passport

RM

RM

       432.00

 

       720.00

Extension of Passport

RM

         96.00

Notarials / Authentication of Documents / 
Affidavit of Mutilation / Affidavit of Loss

RM

       120.00

Report of Birth / Report of Marriage

RM

       120.00

 

Ang mga aplikante ay pinapayuhang magbayad sa awtorisadong collecting officer ng Embahada lamang. Lahat ng consular forms (borang) ay maaring ma-download ng libre sa website ng Embahada at maaari ring makuha ng libre sa mga opisyal ng Embahada sa tuwing may consular mission.

 

Ipinapaalam rin ng Embahada na sinomang nais mag-apply tuwing may consular mission ay hindi kinakailangan dumaan sa ahensiya. Lahat ng aplikante ay pinapayuhang pumila ng maaga, dalhin ang lahat ng requirements, at direktang makipag-transaksiyon sa mga opisyal ng Embahada.  

 

Ang schedule ng consular missions sa Sabah, Sarawak, at Labuan para sa taong 2019 ay makikita sa website at Facebook page ng Embahada. Mag-antabay sa eksaktong petsa at lugar ng consular mission.

 

---------------ENGLISH--------------

 

FILIPINOS WARNED AGAINST ILLEGAL EXACTION OF FEES BY CERTAIN AGENCIES

7 March 2019 — The Philippine Embassy in Kuala Lumpur would like to warn Filipinos in Sabah against illegal exaction of fees committed by certain unscrupulous agencies, particularly during its consular missions.

The Embassy learned that certain agencies are illegally exacting money from Filipinos in Sabah in exchange for facilitating the issuance of Philippine passports and Report of Birth. Some even sell consular forms for high fees.

Reports have reached the Embassy that some groups also spread misinformation that applicants need to go through agencies before being able to avail of the Embassy's consular services.

The Embassy wishes to inform Filipinos in Sabah of the following fees for consular services:

Type of Service

Amount (in RM)

Electronic passport (e-Passport)

RM

       288.00

Replacement of Lost Passport:

 

 

 

Green / MRP passport

e-Passport

RM

RM

       432.00

 

       720.00

Extension of Passport

RM

         96.00

Notarials / Authentication of Documents / 
Affidavit of Mutilation / Affidavit of Loss

RM

       120.00

Report of Birth / Report of Marriage

RM

       120.00

 

All fees must be paid directly to the duly authorized collecting officer of the Embassy only. All consular forms can be downloaded for free in the Embassy’s website and can be availed for free from the Embassy personnel during its consular missions.

The Embassy also points out that any Filipino who would like to avail of the services during its consular missions does not need to go through any agency. All applicants are requested to queue early with their completed requirements and directly deal with the Embassy personnel.

The Embassy's tentative schedules for its consular missions in Sabah, Sarawak and Labuan for the year 2019 are available in the Embassy's website and Facebook page. The exact dates and venues of these missions will be announced once they are available. END


VOTER'S ID
(as of December 2018)

We are pleased to announce that the voter IDs are now available for pick up at the Philippine Embassy.

Please bring your passport or any identification cards and Comelec registration stub, if available.

List of Available Voter's ID (Batch 1)

List of Available Voter's ID (Batch 2)

List of Available Voter's ID (Batch 3)

List of Available Voter's ID (Batch 4) Part 1

List of Available Voter's ID (Batch 4) Part 2

List of Available Voter's ID (Batch 4) Part 3